• info@kybercena.cz

Etický kodex porotce soutěže

Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. – etické osmero

PREAMBULE

Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. (dále jen „KYBERCENTRUM“) pověřuje a zmocňuje členy hodnotící komise soutěže KYBER CENA ROKU (dále jen „soutěž“), aby společným úsilím zhodnotili přihlášky do každoročně vyhlašované soutěže, předložené kvalifikační dokumenty, a to každý dle své odbornosti a svého nejlepšího přesvědčení.

KYBERCENTRUM přijalo následující osmero etického chování porotce, se kterými budou jednotliví členové poroty seznámeni, a které jsou pro porotce závazné.

  1. Zásada profesionality: Porotce svou účastí v hodnotící komisi deklaruje svoji erudici v oblasti kybernetické bezpečnosti a zároveň potvrzuje schopnost tuto funkci vykonávat. Každý porotce jedná sám za sebe, a to bez ohledu na to, v jaké organizaci pracuje a jaké hájí pracovní zájmy.
  2. Zásada férovosti: Porotce akceptuje, že do soutěže sám nebo prostřednictvím někoho jiného nemůže přihlásit sebe anebo projekt, na kterém se podílí. Projekty posuzuje v souladu s kritérii soutěže nezaujatě a hodnocení uděluje spravedlivě a s vědomím férovosti svého jednání.
  3. Zásada nestrannosti: V případě, že porotce má vztah k některému z přihlášených účastníků soutěže (nebo projektu), je jeho povinností oznámit tuto skutečnost všem ostatním členům poroty a tuto přihlášku (projekt) nehodnotit.
  4. Zásada disciplíny: Porotce si je vědom velmi krátkého časového období, které má pro zpracování a celkové vyhodnocení všech soutěžních přihlášek, a tedy důsledně dodržuje dané termíny odevzdání svého hodnocení. Porotce je si vědom, že je nezbytné dostavit se na prezentace účastníků soutěže.
  5. Zásada loajálnosti: Porotce reprezentuje soutěž i její pravidla a v očích veřejnosti vystupuje tak, aby svým chováním a postojem zvyšoval kredit soutěže a KYBERCENTRA.
  6. Zásada týmovosti: Porotce respektuje organizaci soutěže, dodržuje schválená pravidla a akceptuje hodnocení ostatních porotců. Dále respektuje, že výsledek hodnocení porotců je většinové rozhodnutí.
  7. Zásada zachování mlčenlivosti: Porotce zachovává mlčenlivost o výsledku hodnocení až do vyhlášení výsledků. Porotce respektuje fakt, že informace o průběhu hodnocení a udělených bodech jsou neveřejné.
  8. Zásada mediální prezentace: Každý porotce respektuje, že veřejná a mediální stanoviska k průběhu a výsledkům soutěže poskytuje pouze KYBERCENTRUM.